Меню Рубрики

Местоимения в чешском языке личные

Урок 6 – Личные местоимения

Lekce 6 – Osobní zájmena

В русском языке мы говорим «они» независимо от того, о ком идёт речь. В чешском же языке, если речь идёт о группе женщин и детей (без упоминания мужчин), то нужно использовать местоимение ony. Если речь идёт о группе мужчин, следует говорить – oni. Если это слова среднего рода, то тогда следует употреблять – ona. А если это группа и девушек и парней – oni.

В чешском языке не обязательно употреблять личные местоимения при личной форме глагола, так как по самой форме глагола понятно, кто совершает действие. Например, по-русски мы скажем: Я (есть) дома. А по-чешски скажут так: Jsem doma (так как фо форме глагола jsem видно, кто совершает действие).

Личные местоимения употребляются только в случае логического ударения или в эмоционально окрашенных предложениях. В русском языке мы говорим: тебя, тебе, о тебе, т.е. склоняем местоимения. В чешском языке местоимения также изменяются по падежам (подробнее о падежах вы узнаете в следующих уроках).

Склонение личных местоимений по падежам (pád – падеж)

Обратите внимание, что здесь не используется 5 падеж – звательный.

Падеж Я Ты Он
1 pád ty on
2 pád mne, mě tebe, tě jeho, ho
3 pád mne, mě tobě, ti jemu, mu
4 pád mne, mě tebe, tě jeho, ho
6 pád mně tobě o nem
7 pád mnou tebou jím
Падеж Она Мы Вы Они
1 pád ona my vy oni
2 pád nás vás jich
3 pád nám vám jím
4 pád nás vás je
6 pád oní nás vás o nich
7 pád námi vámi jimi

Обратите внимание на полные и краткие формы в родительном, винительном и дательном падежах: mne, mě / tebe, tě / jeho, ho и т.д.

Полные формы употребляются после предлогов или в тех случаях, когда на них падает логическое ударение (например, в начале предложения).

На следующем уроке №7 мы выучим притяжательные местоимения.

Источник статьи: http://czech-life.ru/urok-6-lichnye-mestoimeniya/

Местоимения в чешском языке

Личные местоимения в чешском языке

Личные местоимения в чешском языке изменяются по падежам, и имеют две формы – краткую и полную. У личного местоимения они различаются три формы:

 • для мужского рода одушевлённых – oni;
 • для мужского рода неодушевлённых и для женского рода – ony;
 • для среднего рода – оnа.

Склонение личных местоимений в чешском языке

Краткие формы никогда не стоят в начале предложения или после предлога:

 • Nevidím ho.
 • Čekám na něho.
 • Neřeknu mu to.
 • Jemu to neřeknu.

После предлога j меняется на n.

Указательные местоимения в чешском языке

У местоимения эти различаются три формы:

 • для мужского рода одушевлённых – ti;
 • для мужского рода неодушевлённых и женского рода – ty;
 • для среднего рода – ta.

Если к указательному местоимению присоединена частица hle или tam, то при склонении местоимения эти частицы не изменяются.

Склонения указательных местоимений в чешском языке

Притяжательные местоимения в чешском языке

Притяжательные местоимения отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи? и обозначают принадлежность. Их склонение в чешском и русском языках очень похоже. В именительном падеже множественного числа притяжательные местоимения так же, как и личные, указывают на род, а в мужском роде – на одушевлённость.

Склонение притяжательных местоимений в чешском языке

tvůj (твой), tvá (твоя), tvé (твоё) склоняются как můj (мой), (моя), (моё)

váš (ваш), vaše (ваша, ваше) склоняются как nás (наш), naše (наша, наше)

jeho (его) и jejich (их) не изменяются

její (её) склоняется как прилагательное moderní

Вопросительные, неопределённые, отрицательные местоимения и наречия в чешском языке

Вопросительные местоимения и наречия используются в вопросительных предложениях, если это необходимо.

Неопределённые местоимения и наречия могут иметь либо частицу ně- со значением неопределённости, либо другие частицы, конкретизирующие это значение:

 • kdokoli – кто угодно
 • leckdo – кое-кто
 • kdekdo – всякий
 • málokdo – мало кто

Склонение вопросительных, неопределённых, отрицательных местоимений и наречий в чешском языке

Источник статьи: http://czech-language.ru/grammatika/mestoimeniya/

Урок 20

Текст: «Псоглавцы»

Личные местоимения

Прочтите текст. Незнакомые слова найдите в словаре. Это последний урок чешского языка.

Muž, který nasadil chodům psí hlavu
(Podle M. Švandrlíka: Vzlety, pády, kotrmelce)

To, co se nám dnes jeví jako normální a historicky věrohodné (neboť už tolikrát umělecky ztvárněné), bylo ve své době zcela absurdní a urážlivé. Slovo „psohlavec” by dovedlo pořádně zpěnit krev v každém, komu by tento výrok byl adresován. Patrně by vznikla parádní hospodská rvačka. Přinejmenším! Šťavnatou nadávku „psohlavec” by sotva někdo jen tak prominul. Ještě fantastičtější by bylo, kdyby si nějaká skupina důstojných občanů dala psí hlavu do znaku, nebo si ji vyšila na korouhev. Něco takového by neučinilo ani cechovní sdružení pohodných. Tím méně můžeme z něčeho takového podezírat Chody, kteří se statečně bili za svá starodávná práva, a to nejprve se Švamberky (vítězně) a později s pověstným Lomikarem, což už dopadlo podstatně hůř.

V chodském znaku byl totiž čakan, obklopený na pečeti čtrnácti hvězdami. Na praporci či korouhvi pak měli Chodové pár plstěných bot. To proto, že v případě potřeby provázeli přes šumavský hvozd českého krále, což patřilo k jejich odvěkým povinnostem.

Pak se však objevil mystifikátor. O Chodech napsal v roce 1864 spis Němec J. A. Gabriel a dopustil se očividného překrouceni skutečnosti. Možná ze zlomyslnosti a škodolibé zášti k Čechům — ale není vyloučeno, že prostě naletěl povídačkám. Ať tak, či onak, najednou se na světě objevili psohlavci.

Gabrielovo tvrzení v málo známém spise by ovšem pramálo znamenalo, kdyby se o dvacet let později nezajímal o chodskou tematiku profesor historie a renomovaný spisovatel Alois Jirásek. Ten Gabrielův spis pokládal za zcela věrohodný. Pravděpodobně i proto, že v té době pes jako domácí zvíře si získával stále větší reputaci. I z estetického hlediska je zřejmé, že hlava ušlechtilého psa působí liběji než sešmajdaná bota. Jirásek zkrátka uvěřil Gabrielovi, převzal jeho tvrzení a inspiroval svými Psohlavci celou řadu dalších významných umělců.

Mikoláš Aleš vytvořil chodskou korouhev s vyšlechtěným vlčákem a značný úspěch zaznamenala i Kovařovicova opera. Zdramatizované Psohlavec hraly pak ochotnické soubory po celé naší vlasti a na německou nadávku „Hundsköpfe” se zcela zapomnělo.

A tak se škodolibý či nedokonale poučený Němec J. A. Gabriel zasloužil o vznik četných českých uměleckých děl a ani sami Chodové se kvůli tomu nijak nezlobí.

Личные местоимения

И. ty on ono ona
Р. mne, mě tebe, tě jeho, ho jeho
Д. mně, mi tobě, ti jemu, mu jemu, mu
В. mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej je, ho
П. o mně o tobě o něm o něm o ní
Т. mnou tebou jím jím

Личные местоимения в чешском языке имеют в некоторых падежах полные и краткие формы.

Полные формы (mně, tebe, tobě, jeho, jemu) употребляются в начале предложения, после предлогов и если на местоимение падает логическое ударение: Jemu jsem to neřekl. Tobě to mohu říci. Zítra půjdu k němu. Za týden přijdu k tobě na návštěvu. Mně to dej a ne jemu. To jsem dal tobě, ne jemu.

В сочетании с предлогами вместо начального j появляется n: jeho — bez něho, jemu — k němu, ji — za ni, jí — kromě ni.

Формы mně и звучат одинаково.

Склонение чешских местоимений my, vy похоже на склонение русских местоимений мы, вы: bez nás, kromě vás, k nám, k vám, o nás, při vás, s námi, za vámi. Во всех косвенных падежах долгое á.

3-е лицо множественного числа
Мужской род Женский род Средний род
И.
Р.
Д.
В.
П.
Т.
oni, ony ony
jich
jim
je
o nich
jimi
ona

В именительном падеже местоимения 3-го лица множественного числа имеются особые формы для мужского рода (одушевленные oni, неодушевленные ony), для женского (ony) и для среднего (ona).

Обратите внимание на форму винительного падежа:

Znáte ty hochy? Ano, známe je dobře. Četla jste ty knihy? Ano, četla jsem je. Kdo otevřel ta okna? Já jsem je otevřela.

1. Выберите краткие или полные формы:

2. Существительные в скобках замените личными местоимениями:

Napíšu (matce) dopis. Má (svou ženu) velmi rád. Miluje (své děti) . Seznamte mne s (Eva) . Dovolte, abych vám (sestru) představil. Znáte (toho hocha) ? Viděl jste (našeho profesora) ? Pozdravuj (bratra) od nás. Očekávali jsme (delegáta) na nádraží. Potkali jsme (učitelku) . Koupila jsem (máslo) . Na (sádlo) jsem zapomněla. Máte (tyto knihy) ráda? Čtete (tyto časopisy) ? Půjdu k (tetě) na návštěvu zítra večer. Už jsem (tetu) dlouho neviděla. Bez (své ženy) nikam nechodí. Všude chodí jen s (vaší dcerou) .

Источник статьи: http://lingust.ru/%C4%8De%C5%A1tina/hodiny-%C4%8Desk%C3%A9ho/hodina20

Местоимения в чешском языке: Česká zájmena

Чешские местоимения — одна из самых сложных тем для носителей английского или испанского: нужно соблюдать не только согласование по роду с существительным, но и запомнить, как они склоняются по падежам.

Русскоязычным изучающим местоимения кажутся одновременно и невероятно знакомыми — чешские местоимения во многих случаях напоминают русские, только записанные латиницей, — и сложными вдвойне из-за несовпадения родов слов в русском и чешском или форм, которые не созвучны русским. Начинаем разбираться поэтапно!

 • Личные местоимения (Osobní zájmena)

В чешском личные местоимения используются реже, чем в английском, французском или немецком, потому что даже без местоимения можно определить род, лицо и число — с помощью окончаний, приставок и других изменений в форме глагола. Личные местоимения часто используются для логического выделения или противопоставления, например: Napsal jsem to , ne ty. (Это написал я, а не ты.)

– я
ty – ты
on – он (существительное мужского рода)
Pavel/On je doma – Павел/Он дома
Pes/On je venku – Собака/Она на улице
Hrad/On stojí na kopci – Замок/Он стоит на холме
ona – она (существительное женского рода)
Monika/Ona je hezká – Моника/Она красивая
Kráva/Ona se pase – Корова/Она пасется
Zahrada/Ona je za domem – Сад/она за домом
ono – оно (существительное среднего рода)
Dítě/Ono si hraje – Ребенок/Он/Она играет (внимание: в этом случае во мн.ч. — ony, а не ona!)
Kotě/Ono si hraje – Котенок/Он играет
Auto/Ono je bílé – Машина/Она белая
my – мы
vy – вы
oni – они (существительные мужского рода)
Chlapci jsou doma – Мальчики/Они дома
Psi/Oni jsou venku – Собаки/Они на улице
ony – они (существительные женского рода)
Dívky/Ony jsou doma – Девочки/Они дома
Krávy/Ony se pasou – Коровы/Они пасутся
Knihy/Ony jsou staré – Книги/Они старые
ona – они (существительные среднего рода)
Koťata/Ona si hrají – Котята/Они играют
Auta/Ona jsou bílá – Машины/Они белые

 • Указательные местоимения (Ukazovací zájmena)

В чешском языке употребляются указательные местоимения мужского, женского и среднего рода, которые выделяют и направляют внимание на определенный предмет или лицо:

ten – этот/тот (предмет или лицо известно из предыдущего разговора
tento – этот (расположенный ближе)
tamten – тот (расположенный дальше)
ta – эта/та
tato – эта
tamtа – та
to – это/то
toto – это
tamtо – то
ti/ty – эти/те
tito/tyto – эти
tamti/tamty – те
ti psi – эти собаки
ty hrady – эти замки
tamti psi – те собаки
tamty hrady – те замки
ty – эти/те
tyto – эти
tamty – те
ty knihy – эти книги
tamty knihy – те книги
ta – эти/те
tato – эти
tamta – те
ta auta – эти машины
tamta auta – те машины

 • Притяжательные местоимения (Přivlastňovací zájmena)

Притяжательные местоимения в чешском — это:

můj – мой
moje – моя, моё
můj pes – моя собака
moje kniha/auto – моя книга/машина
Tento pes je můj. – Эта моя собака.
Ta kniha je moje. – Это моя книга.
Toto auto je moje. – Это моя машина.
tvůj – твой
tvoje – твоя, твоё
jeho – его
jeho pes/kniha/auto – его собака/книга/машина
její – её
její pes/kniha/auto – её собака/книга/машина
Ten pes je její. – Это её собака.
Tato kniha je její. – Это её книга.
náš – наш
naše – наша, наше
váš – ваш
vaše – ваша, ваше
jejich – их

Источник статьи: http://lingvister.ru/blog/mestoimeniya-v-cheshskom-yazyke-ceska-zajmena


Adblock
detector